Algemene Voorwaarden Tjarda Struik

Versie 01 1 februari 2023

Belangrijke gegevens

Tjarda Struik
Duivenhorst 11, 3734 BC Den Dolder
KVK-nummer 84456728

hi@tjardastruik.nl
www.tjardastruik.nl

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen, met een hoofdletter aangeduid, als volgt gedefinieerd:

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst met Tjarda Struik aangaat;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tjarda Struik en de Opdrachtgever, alsmede eventuele bijlagen en aanvullende schriftelijke afspraken;
  • Levering: de uitvoering van de Overeenkomst door Tjarda Struik;
  • Partijen: Tjarda Struik en de Opdrachtgever;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Tjarda Struik.

2.2 Indien en voor zover de Overeenkomst specifieke afspraken bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleren de specifieke afspraken.

Artikel 3: Het aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van Tjarda Struik zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken.

3.2 Een aanbod wordt geacht te zijn geaccepteerd op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt of door uitvoering van de Overeenkomst.

3.3 De Opdrachtgever staat ervoor dat hij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst tijdig verstrekt.

3.4 Aanvullingen en wijzigingen kunnen uitsluiten schriftelijk geschieden.

3.5 Meerwerkzaamheden voor de Opdrachtgever, door aanvullende wensen, gewijzigde inzichten of onvolledige informatie door de Opdrachtgever, dienen tijdig aan Tjarda Struik schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen Tjarda Struik en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt of door uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Indien de Opdrachtgever namens een andere partij optreedt, dan is deze partij tevens gebonden aan de Overeenkomst.

4.3 Een Overeenkomst eindigt als alle Partijen over en weer aan hun verplichtingen uit de Overeenkomst hebben voldaan.

Artikel 5: Beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

5.1 Tjarda Struik heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overmacht of indien de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Tjarda Struik niet nakomt.

5.2 Indien Tjarda Struik de Overeenkomst beëindigt of ontbindt, zal zij hierdoor geen schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.

5.3 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt of ontbindt, zal de opdrachtgever schadeplichtig zijn jegens Tjarda Struik. Hiervoor gelden de volgende kosten:

•        Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering: 100% vergoeding;

•        16 tot 30 dagen voor de eerste dag: 75% vergoeding;

•        31 dagen of meer voor de eerste dag: 50% vergoeding.

Artikel 6: Betaling en prijs

6.1 Prijsopgaven in offertes worden gedan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen.

6.2 Alle overeengekomen prijzen en vergoedingen zijn gesteld in euro en exclusief omzetbelasting.

6.3 Voor zover van toepassing worden eventuele vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, apart aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de Opdrachtgever de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA afrekent.

6.4 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.5 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de Opdrachtgever in verzuim en is Tjarda Struik gerechtigd rente in rekening te brengen.

6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Tjarda Struik gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 7: Levering

7.1 De Levering vindt plaats op de door de Partijen overeengekomen locatie.

7.2 Tjarda Struik is gerechtigd de Levering in delen uit te voeren en elk deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Levering blijft eigendom van Tjarda Struik totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Tjarda Struik is slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

9.2 De aansprakelijkheid van Tjarda Struik is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 10: Garantie

10.1 Tjarda Struik garandeert dat de Levering voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

10.2 Indien de Levering niet aan deze eisen voldoet, zal Tjarda Struik deze binnen redelijke termijn op haar kosten herstellen of vervangen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht op de Levering en verleent Tjarda Struik hierbij het recht om de Levering te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.

11.2 Tjarda Struik behoudt het intellectuele eigendomsrecht op de Levering.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen de Partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 13: Reclamecode sociale media

13.1 Tjarda Struik is verplicht zich te houden aan de Nederlandse reclamecode voor sociale media. Dit betekent dat zij zich dient te onthouden van oneerlijke of misleidende reclame-uitingen en zich houdt aan de regels voor transparantie in online reclame. In het bijzonder zullen zij zich houden aan de richtlijnen voor influencer marketing, zoals vastgesteld door de Reclame Code Commissie. 13.2 Indien de Opdrachtgever vermoedt dat Tjarda Struik zich niet houdt aan deze reclamecode, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden bij Tjarda Struik. Tjarda Struik zal hierop adequaat reageren en indien nodig maatregelen treffen om aan de reclamecode te voldoen.

Ga naar de inhoud